W-Star Úvod O nás Na stiahnutie E-shop Kontakty
Produkty
Amalgámy
Adhezíva
Kompoméry
Kompozity
Bielenie zubov
Leptadlá
Skloionoméry
Tmely
Cementy
Príslušenstvo
Zariadenia
- ultramat 2
- ultramat S
- radii plus
- LED radiometer
 
 
 
 
 
Zariadenia - Ultramat S

Charakteristika
Amalgamátor s podporou dvojitého napätia. Jeho časovač s kvalitným mikroprocesorom zaisťuje presné a rovnomerné drvenie zmesi, takže miešané materiály majú optimálne klinické vlastnosti. Amalgamátor je určený pre prerušované použitie. Pracovný cyklus
nesmie prekročiť 30 zapnutí na dobu 8 sekúnd za 1 hodinu.

Použitie
Prístroj slúži k oslabeniu obsahu kapsúl s materiálom pre výplne zubov.

Obsah balenia

1 x amalgamátor
1 x napájací kábel
1 x imbusový kľúč 3 mm na odstránenie zaisťovacej skrutky

Dvojité napätia
Tento amalgamátor podporuje napätie 120 aj 240V, 50 a 60Hz, 0,55 až 0,35A,
80 VA, takže je kompatibilný s rôznymi elektrickými sieťami.

Podmienky pre bezpečné používanie amalgamátora
a) Použitie v interiéri bez nečistôt; prípustné sú iba suché a nevodivé nečistoty.
b) Nadmorská výška do 2000 ma teploty od 5°C do 40°C.
c) Maximálna relatívna vlhkosť 80% pri teplote do 31°C, lineárne klesajúci
na relatívnu vlhkosť 50% pri teplote 40°C.
d) Kolísanie napätia v sieti v rozmedzí ± 10 % menovitého napätia a prechodné
prepätia v bežnej miere.
e) Tento amalgamátor je určený výhradne pre použitie s kapsulami obsahujúcimi
amalgám a skloionomérny cement. Je zakázané používať ho na rozdrobovanie
iných materiálov.
f) Prístroj sa v prípade výpadku elektrického prúdu sám nereštartuje.

Vybalenie a odstránenie zaisťovacej skrutky
Amalgamátor bol starostlivo zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu pri preprave. Skontrolujte, či všetky komponenty v krabici odpovedajú vyššie uvedenému súpisu
obsahu balenia. Pri vybaľovaní amalgamátor postupujte opatrne, aby nedošlo
k jeho poškriabaniu alebo inému poškodeniu.

Pred použitím odstráňte zaisťovacie skrutky na spodnej strane prístroja! Pred zabalením bol amalgamátor opatrený zaisťovacou skrutkou, aby nedošlo
k jeho poškodeniu pri preprave. Prv než začnete amalgamátor používať, je nevyhnutné túto skrutku odstrániť.
a) Položte amalgamátor bočnou stranou na mäkký povrch.
b) Pomocou priloženého imbusového kľúča 3mm uvoľnite zaisťovaciu skrutku proti smeru hodinových ručičiek. Odstráňte skrutku.
c) Umiestnite amalgamátor v správnej polohe na rovný povrch na ľahko prístupnom mieste.

Prevádzka
1. Pripojte napájací kábel k amalgamátoru a zapojte zástrčku do uzemnenej sieťovej zásuvky. (V prípade potreby zapnite prívod prúdu do zásuvky.)
2. Umiestnite amalgamátor tak, aby jeho vypínač bol ľahko dostupný, alebo aby bolo
možné ľahko vytiahnuť zástrčku jeho napájacieho kábla zo zásuvky.
3. Prepnite vypínač na zadnej strane amalgamátor do polohy "zapnuté " (ON).
Ak je napätie v sieti v požadovanom rozmedzí (100-120 V a 220-240 V, 50 a 60 Hz), kontrolka napájania sa rozsvieti trvalo modro. Ak je napätie v sieti mimo požadovanej rozmedzí, kontrolka bude modro blikať a amalgamátor nebude fungovať.
4. Zdvihnite ochranný kryt a vložte kapsulu do miešacích ramien.

Poznámka: Kapsule s predĺženým koncom (napr. Riva/Set) vložte do držiakov tak, aby predĺžený koniec smeroval doľava.
5. Zatvorte ochranný kryt.
6. Stlačením tlačidla 6, 8 alebo 10 sekúnd zahájite rozdrobovanie.
Poznámka: Pre ukončenie rozdrobovanie buď zdvihnite ochranný kryt alebo stlačte niektoré z tlačidiel 6 , 8 alebo 10 sekúnd. Na konci pracovnej smeny odporúčame vypnúť amalgamátor vypínačom na zadnej strane.
UPOZORNENIE: Po otvorení ochranného krytu sa nedotýkajte miešacích ramien, kým sa úplne nezastaví.

Power Indicator / Indikátor napájania
6 sekúnd / 8 sekúnd / 10 sekúnd.

Čistenie amalgamátora
Bežné čistenie je možné vykonávať pomocou antimikrobiálne povrchovej dezinfekcie, ako je napríklad glutaraldehyd, chlórhexidín glukonát alebo 70% izopropylalkohol. Pri použití dezinfekcie na ktorúkoľvek časť prístroja nastriekajte dezinfekciu najprv na handričku, a potom utrite iba vonkajšie časti prístroja, ktoré chcete vyčistiť.

Bežná údržba
1. Miešacie ramená: Po dlhodobom používaní môže byť nutné ramená vymeniť. (Skontaktujte výrobca alebo autorizovaný servis)
2. Napájací kábel: Pred každým použitím prístroja sa uistite, že napájací kábel
je v poriadku a že je úplne rozmotaný.

Riešenie problémov

1. Pri začatí rozdrobovania je počuť hlasný zvuk: Odstráňte zaisťovaciu skrutku.
2. Kapsula nie je správne zaistená v držiakoch: Ak došlo k opotrebeniu miešacích ramien, vymeňte ich. (Skontaktujte výrobca alebo autorizovaný servis.)
3. Elektrická alebo mechanická porucha: Skontaktujte výrobcu alebo autorizovaný servis. Výmena vnútornej poistky: Používajte iba poistku 5x20mm, 0,5 A SLOW BLOW / 250 V (PCB).
4. Indikátor bliká modro a amalgamátor nefunguje: Napájacie napätie nie je v poriadku. Vstupné napätie musí byť v rozmedzí 100-120V alebo 220-240V, 50 a 60Hz.

Záručná doba

Výrobca SDI Ltd. poskytuje prvému kupujúcemu tohto výrobku dvojročnú (2 roky) záruku na chyby materiálu alebo spracovania. Výrobca sa zaväzuje k vyriešeniu prípadných vád, ktoré sa objavia počas záručnej doby, podľa svojho uváženia buď opravou alebo výmenou výrobku. Táto záruka je platná len vtedy, ak sa kontrolou potvrdí, že daná chyba vznikla počas normálneho a správneho používania výrobku v súlade s nižšie uvedenými podmienkami.

ZÁRUČNÉ PODMIENKY - ČÍTAJTE POZORNE
• Vyplňte prosím záručný list, ktorý je súčasťou balenia, a pošlite ho čo najskôr späť spoločnosti SDI spoločne s dokladom o kúpe. Ak tak neurobíte, nemusí byť záruka platná.
• Prípadne navštívte webové stránky http://www.sdi.com.au/en/warranty
a zaregistrujte svoju záruku tu.

a) Vady spôsobené poškodením pri preprave musí byť bezodkladne reklamované
u prepravcu.
b) Zásielky vyhlásené za chybné môžu byť výrobcovia vrátené len s jeho písomným súhlasom. Ku všetkým vráteným výrobkom musí byť priložený úplný opis nezhody alebo poruchy.
c) Opravy výrobku smie vykonávať iba kvalifikovaní servisní pracovníci autorizovaní spoločnosťou SDI. Ak opravy alebo úpravy výrobku vykoná niekto iný, záruka poskytnutá výrobcom stráca platnosť.
d) K oprave výrobku sa smie používať iba náhradné diely spoločnosti SDI. Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené použitím iných náhradných dielov.
e) V prípade chybnej montáže, poškodenie v dôsledku nehody alebo zjavne nesprávneho zaobchádzania (vrátane poškodenia v dôsledku kontaktu s kvapalinou) záruka poskytnutá výrobcom stráca platnosť.
f) Výrobca nenesie v žiadnom prípade zodpovednosť za akékoľvek škody vzniknuté nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom.
g) Na výrobok sa vzťahuje iba vyššie uvedená záruka. Žiadne iné priamo či nepriamo vyjadrené záruky sa na výrobok nevzťahujú.

Vo všetkej dokumentácii výrobku musí byť uvedené číslo modelu a výrobné číslo.

Technické údaje:
Pro väčšinu typov kapslí (amalgámové, skloionomérne)
Rýchlosť miešania: 4550 kmitov /min.
Rozmery (šxhxv): 21,7cmx17,3cmx18cm
Hmotnosť: 2,43 kg
Napätie: 120/240V, 50/60Hz